Tutti Amici Restauracja Warszawa

📱︎ +48 514 320 002       📱︎+48 505 275 755

Zamów online

Realizujemy dostawy w promieniu 6 km od naszej restauracji.
Istnieje też możliwość zamówienia produktów z odbiorem osobistym na miejscu.regulamin dostawobszar dostawzałóż konto zaloguj się

Zaloguj się do swojego konta


Numer telefonu

Hasło

Regulamin dostaw


Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną przez Tutti Amici sp. z o.o. ul. Chłodna 48 lok 2 00-872 WARSZAWA, NIP: 527-294-91-52, REGON: 388152350 za pośrednictwem strony internetowej www.tuttiamici.pl, w tym m. in. warunki składania zamówień, zasady dostarczania zamówień Klientowi, sposób i termin zapłaty ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

I. SŁOWNICZEK

Spółka - Tutti Amici sp. z o.o. ul. Chłodna 48 lok 2 00-872 WARSZAWA, NIP: 527-294-91-52, REGON: 388152350, prowadząca restaurację „Tutti Amici”.
Usługa/Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę, opisane w punkcie III niniejszego Regulaminu.
Restauracja – restauracja Tutti Amici zarządzana przez Spółkę.
Strona internetowa – strona internetowa zawierająca ofertę handlową Spółki dostępna pod adresem www.tuttiamici.pl, za pośrednictwem której Klient może złożyć Zamówienie.
Oferta – produkty i usługi oferowane przez Restaurację, które mogą być zamówione przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej.
Zamówienie - oświadczenie woli składane Spółce przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy.
Klient – osoba składająca Zamówienie za pośrednictwem Strony internetowej.
Konsument – klient będący osobą fizyczną zawierającą że Spółką umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną będących przedmiotem wybranej przez Klienta oferty zawarty pomiędzy Klientem, a Spółką na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz dostawy lub osobistego odbioru.
Prawo telekomunikacyjne – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz. U. nr 144 poz . 1204 z późn. zm.).
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego
Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
Środki Komunikacji Elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z mini narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem platformy Przelewy24 obsługiwanej przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
Regulamin – niniejszy regulamin.

II. DANE SPÓŁKI

Tutti Amici sp. z o.o. ul. Chłodna 48 lok 2, 00-872 WARSZAWA, NIP: 527-294-91-52, REGON: 388152350 adres e-mail biuro@tuttiamici.pl prowadząca restauracje pod nazwą „Tutti Amici” tel. 514 320 002

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę:

  1. Realizacja Zamówień – przygotowanie przez Spółkę oferowanych produktów gastronomicznych (dań, napojów i innych produktów podobnych) na zlecenie złożone za pośrednictwem Strony internetowej przez Klienta przy zachowaniu warunków ustalonych podczas składania Zamówienia określonych przez Regulamin.
  2. Newsletter (także: subskrypcja) – Usługa polegająca na wysyłaniu biuletynu na adres e-mail Klienta, zawierającego informacje o nowościach na Stronie internetowej oraz akcjach promocyjnych. Usługa jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Newsletter otrzymuje Klient, który wyrazi zgodę na przesyłanie informacji handlowych poprzez wskazanie swojego adresu e-mail na Stronie internetowej. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kontakt ze Spółką na adres biuro@tuttiamici.pl. Spółka dołoży najwyższych starań, aby zlecenie rezygnacji ze subskrypcji było zrealizowane w ciągu 14 dni od daty złożenia dyspozycji.

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowejIV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, opisanych w części III niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i złożeniem przez Klienta oświadczeń o następującej treści:

  1. zapoznałem/am się i zaakceptowałem/am w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia Umowy;
  2. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie;
  3. podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;
  4. wyrażam zgodę na zawarcie Umowy drogą elektroniczną;
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane przeze mnie dane korespondencyjne informacji systemowych oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Strony internetowej. Świadczenie Usług przez Spółkę na rzecz Klienta nie jest ograniczone w czasie.

 2. Spółka zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że Klient może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Klienta wywołaną działaniem siły wyższej.
 4. Celem skorzystania z Usługi, Klient powinien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Spółki:

  • dostęp do sieci Internet – łącze o przepustowości min. 128 kb/s dla użytkownika
  • posiadanie numeru telefonu komórkowego;
  • dostęp do przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari w wersji 5.0 i wyższych lub Opera w wersji 7.0 i wyższych, akceptujących pliki cookies.

 5. W ramach korzystania z Usług zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:

  • danych i informacji spreparowanych w sposób zagrażający naruszeniu bezpieczeństwa systemu informatycznego (w tym Strony internetowej) Przedsiębiorcy;
  • informacji naruszających jakiekolwiek dobra Przedsiębiorcy lub osób trzecich;
  • innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do ideologii totalitarnych czy też propagujących przemoc.

 6. Korzystając ze Strony internetowej Klienci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego
 7. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klientów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Spółki. W szczególności Klient nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Przedsiębiorcę na jakąkolwiek szkodę majątkową.
 8. Zabronione jest pobieranie przez Klientów zawartości baz danych udostępnionych na Stronie internetowej i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 9. Spółce przysługuje prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego.
 10. Spółka jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez uprawniony podmiot. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji danych, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przekazywania informacji.
 11. Spółka zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Stronie internetowej są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Stronie internetowej wykraczające poza dozwolone prawem granice jest zabronione.V. OFERTA SPÓŁKI

 1. Spółka publikuje Oferty na Stronie internetowej wyłącznie w swoim imieniu.
 2. Spółka prezentuje wszystkie dane Spółki i Restauracji w sposób wyraźnie wskazujący Klientowi jego prawa i obowiązki w przypadku akceptacji Oferty.VI. SZCZEGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

 1. Dania oferowane przez Restaurację nadają się do spożycia w ciągu 24 godzin od ich dostarczenia Klientowi pod warunkiem, że w ciągu godziny od ich dostarczenia, będą przechowywane przez Klienta w lodówce/chłodziarce w temperaturze od 4 do 9 stopni Celsjusza.
 2. Restauracja może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Klient ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, może uzyskać od Przedsiębiorcy aktualne informacje o alergenach przed złożeniem Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją.VII.ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia numer telefonu.
 2. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Spółkę wyłącznie pod warunkiem podania przez Klienta prawidłowych i kompletnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane Spółce.
 3. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Klient może kontaktować się bezpośrednio z Restauracją za pomocą danych kontaktowych podanych na Stronie internetowej oraz potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 1. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Klient winien być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
 4. Jeżeli Klient zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionych produktów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru.
 5. Jeżeli Klient zdecyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien on zgłosić się w tym celu i we wskazanym terminie do Restauracji. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie wskazany Klientowi drogą elektroniczną lub wiadomością tekstową wysłaną na wskazany numer telefonu
 6. W momencie dostarczenia Zamówienia Spółka może poprosić o dokument tożsamości, jeśli Zamówienie obejmuje produkty alkoholowe lub inne produkty z ograniczeniem wiekowym. Jeśli Klient nie jest w stanie się należycie wylegitymować lub też nie spełnia minimalnych wymogów wiekowych, Restauracja odmówi dostarczenia odpowiednich produktów Klientowi. W takim przypadku Klient może zostać obciążony kosztami z tytułu unieważnienia Zamówienia.VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Restaurację produktów, Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem faktycznej realizacji Zamówienia jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny tylko i wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją
 2. Przedsiębiorca wskazuje, że jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadku:

  • wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  • przekazania przez Klienta nieprawidłowego lub nieistniejącego numer telefonu lub adres u dostawy

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Umowę traktuje się jako niezawartą. Spółka dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Spółka jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Klienta.
 5. Spółka jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Klientów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku odrzucenia przez Przedsiębiorcę Zamówienia już opłaconego, Przedsiębiorca zwróci wpłaconą kwotę przelewając ją na rachunek, z którego nastąpiła płatność. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Przedsiębiorca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.IX. PŁATNOŚCI

 1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniem art. 7.1 niniejszego Regulaminu, po stronie Klienta powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauracji ceny produktów wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Zamawiającego ewentualnymi dodatkowymi kosztami jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Klient może wywiązać się ze wskazanego powyżej obowiązku na skutek skorzystania z oferowanych za pośrednictwem Strony internetowej systemów płatności on-line lub przekazując należność kurierowi w momencie dostawy lub płacąc w Restauracji przy odbiorze. Klient jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty na Stronie internetowej podczas składania Zamówienia i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia, tj. przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę”.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 8 ust. 3 niniejszego Regulaminu częściowy zwrot płatności on-line winien być możliwy wyłącznie w przypadku niemożności dostarczenia części Zamówienia i akceptacji realizacji pozostałej części tego Zamówienia przez Klienta. Zwrot jest zawsze dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności.
 3. Zwrot płatności on-line jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez Przedsiębiorcę informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy i stwierdzenia zasadności jej wypowiedzenia. W przypadku odrzucenia Zamówienia, o którym mowa w art. 8 ust. 5 niniejszego Regulaminu zwrot płatności on-line jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu odrzucenia zamówienia.X. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres e-mail: biuro@tuttiamici.pl
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie reklamującego (w tym jego imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i opcjonalnie numer telefonu kontaktowego).
 4. Spółka dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Spółkę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Spółka niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w punkcie 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu.
 6. Przechowywanie produktów oferowanych przez Spółkę w sposób niezgodny z wymogami określonymi w art. 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu wyklucza możliwość pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej produktu.XI. DANE OSOBOWE

Spółka przetwarza dane osobowe Klienta. Przetwarzanie danych osobowych uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej https://tuttiamici.pl

XII. ZMIANA REGULAMINU

 1. Spółka może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, którymi są:

  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu;
  2. wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej;
  3. wprowadzenie nowych funkcjonalności Strony internetowej;
  4. zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu;
  5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;
  6. przekształcenie Spółki(zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Spółki, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanego w Regulaminie

 2. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Klientów lub obowiązki Spółki, powstałe przed datą związania Klientów zmienionym Regulaminem.
 3. O zmianie Regulaminu Spółka ogłosi na Stronie internetowej oraz poinformuje za pomocą wiadomości e-mail tych Klientów, którzy wskazali swe adresy e-mail w zapisie na newsletter.
 4. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Klientów, którzy zaakceptują jego zmianę na stronie internetowej, a w stosunku do Klientów, którzy wskazali swe adresy e-mail w zapisie na newsletter jeżeli nie zrezygnują z Usług w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu. Brak wyrażenia zgody na zmianę Regulaminu będzie równoznaczny z rezygnacją z Usług świadczonych przez SpółkęXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2021 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176,z późn. zm.) dla zakupów dokonanych do dnia 24 grudnia 2014 r. oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. dla zakupów dokonanych od dnia 25 grudnia 2014 r.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Spółką, a Klientem niebędącym Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług przez Spółkę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorcę


Obszar dostaw


Realizujemy dostawy w promieniu 6 km od naszej restauracji.
Istnieje też możliwość zamówienia produktów z odbiorem osobistym na miejscu.

pizza z dostawą Warszawa


Załóż konto


Numer telefonu

Hasło

Powtórz hasło

Polityka prywatności

akceptuję politykę prywatnościPolityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających serwis oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1), dalej RODO.

Właściciel serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.

Właściciel serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

I. Informacje ogólne. Pliki cookies.

 1. Właścicielem i operatorem serwisu jest firma Restauracja Tutti Amici prowadzona przez spółkę Tutti Amici sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanego SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGOREJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000882601 o numerze REGON 388152350, Numer NIP: 527-294-91-52
 2. Zgodnie z przepisami RODO, właściciel serwisu jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu („Administrator”).
 3. W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies;
  2. poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu; poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 5. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 6. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.
 7. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.
 8. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 10. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników serwisu;
  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika serwisu.

 11. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu.
 12. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 13. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 14. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.II. Przetwarzanie danych osobowych oraz informacje o formularzach.

 1. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora:

  1. w przypadku gdy użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) albo
  2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik serwisu (art. 6 ust.l lit. b RODO), w przypadku, gdy serwis umożliwia zawarcie umowy między Administratorem a użytkownikiem serwisu.

 2. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu. Brak podania danych przez użytkownika serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.
 3. W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 4. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez użytkownika serwisu, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej.
 5. Dane podane w formularzach zamieszczonych w serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.
 6. Użytkownik serwisu, w przypadku gdy serwis posiada takie funkcjonalności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku gdy użytkownik serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres właściciela serwisu stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.
 7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej (w szczególności Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r. – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom, z którymi Administrator w takim zakresie współpracuje.
 8. Dane osobowe użytkowników serwisu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach.
 9. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z usług serwisu, Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Odmowa usunięcia danych osobowych użytkowników serwisu przez Administratora może również nastąpić w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 10. W wypadkach prawem przewidzianych Administrator może udostępniać część danych osobowych użytkowników serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik serwisu wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.III. Uprawnienia użytkowników serwisu dotyczące ich danych osobowych.


Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
  Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

  1. Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy;
  2. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  3. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 7. Realizacja powyższych uprawnień użytkowników serwisu może następować odpłatnie w przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.
   
 8. W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez użytkownika serwisu, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem, użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.IV. Logi serwera.

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:

  1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
  2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa;
  3. nazwa użytkownika serwisu podawana w procesie autoryzacji (logowania);
  4. czas nadejścia zapytania;
  5. kod odpowiedzi http;
  6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  8. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika serwisu;
  9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.


  Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

 2. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.Restauracja Tutti Amici
ul. Chłodna 48, wejście od ul. Wroniej
00-872 Warszawa
+48 514 320 002
+48 505 275 755